iDEAlab i kompanije


iDEAlab podržava saradnju i umrežavanje kreativnih potencijala i komplementarnih znanja studenata, ali isto tako i studenata i kompanija.

iDEAlab može biti kreativni partner lokalnoj industriji, malim i srednjim preduzeća iz oblasti naprednih tehnologija, biznis inkubatorima, kao i istraživačkim centrima zainteresovanim za nove ideje kao i saradnju sa studentima u inoviranju postojećih proizvoda i usluga kroz koncept otvorenih inovacija.

Stvaranje veza i kontakata iDEAlab-a sa kompanijama može u velikoj meri doprineti podsticanju poslovnih aktivnosti i preduzetničkog razmišljanja kod studenata. Zainteresovane kompanije će u saradnji sa studentima i njihovim mentorima raditi na razvoju novih ideja i proizvoda, pri čemi će kompanijama biti na raspolaganju resursi iDEAlab-a.

Osnovna filozofija je da studenti u saradnji sa kompanijama rade na praktičnom rešavanju problema sa kojima se kompanije suočavaju (npr. u procesu dizajniranja, izrade, proizvodnje, itd.). Iz saradnje sa kompanijam može uslediti finansijska podrška, realizacija praksi, mogućnost zapošljavanja itd.

  • Stvaranje otvorenog inovativnog pristupa saradnji između visokoškoliskih institucija i kompanija.
  • Unapređenje potencijala zapošljivosti diplomaca iz zemalja zapadnog Balkana.
  • Unapređenje inovativnosti kompanija kroz podsticanje studentskog preduzetništva.
  • Podsticanje transfera znanja i tehnologija između visokoškoliskih institucija i kompanija.
  • Povećanje broja studenata koji se uključuju u preduzetničke aktivnosti i vannastavne sadržaje.
  • Pružanje mogućnosti studentima da pored teorijskih znanja da svoje ideje mogu da provere i u praksi.
Processing!